Ủng hộ trực tuyến

Gia đình

Em: Huỳnh Tiểu Khang
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 22/04/2008
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào hồi 0h35’…
Em: Huỳnh Tiểu Khanh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/10/2006
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào hồi 23h00’…
Em: Huỳnh Tiểu Nhật
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 11/02/2007
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào hồi 1h15’…
Em: Huỳnh Tiểu Trân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/02/2007
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi vào hồi…
Em: Huỳnh Tiểu Khuyên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 28/08/2008
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào hồi 1h55’…
Em: Huỳnh Tiểu Lợi
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/10/2007
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào hồi 1h58’…
Em: Huỳnh Tiểu Ngân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/04/2008
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào lúc 1h35’…
Em: Huỳnh Tiểu Ngọc
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/02/2008
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ rơi vào lúc…
Em: Huỳnh Tiểu Phú
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/10/2008
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào lúc 2h30’…
Em: Huỳnh Tiểu Phước
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 07/12/2006
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào lúc 23h30’…
Em: Huỳnh Tiểu Quyên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/08/2008
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào lúc 2h5’…
Em: Huỳnh Tiểu Tiến
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 28/09/2009
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào lúc 0h15’…
Em: Huỳnh Tiểu Viễn
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 14/07/2008
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ lúc 1h25' ngày…
Em: Huỳnh Tiểu Ý
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/07/2007
Hoàn Cảnh: Cháu bé bị bỏ vào 0:45' ngày…
Em: Nguyễn Kim Thủy
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/03/1992
Hoàn Cảnh: Cháu có trí tuệ chậm phát triển.
Em: Nguyễn Ngọc Hữu Hoài
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 03/01/1972
Hoàn Cảnh: Hoàn cảnh khó khăn sống cùng Tiểu…
Em: Lê Văn Tính
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 23/08/1981
Hoàn Cảnh: bản thân tàn tật liệt hai chân
Em: Ngô Thị Thuỳ Nhân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/02/1970
Hoàn Cảnh: Mồ côi cha mẹ từ nhỏ
Em: Che Thi Mui
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/01/2000
Hoàn Cảnh: Độc thân ở với trung tâm 13…
Em: Vũ Thị Tho
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/08/1973
Hoàn Cảnh: Hoàn cảnh khó khăn
: Cần hỗ trợ gấp
Tổng cộng: 207Bé    Trang: 2